Utdrag fra Totens Sparebanks gavestrategi


1.    mål

Tildeling av gaver har lenge vært en viktig del av norske sparebankers aktiviteter. Sparebankene har gjennom mange år hatt et sterkt samfunnsengasjement, særlig i forhold til sine lokale miljøer. Sparebankene gir gaver som skal bidra til å øke engasjementet i nærmiljøet og berike lokalsamfunnet. Som selvstendig sparebank ønsker Totens Sparebank å videreføre den sterke tradisjonen med å gi gaver til allmennyttige formål.
I 1891 delte Toten-Vardalske Sparebank første gang ut slike gaver, da 600 kroner ble gitt til utsetting av fiskeyngel i lokale fiskevann.  Etter hvert som det mot slutten av 1800-tallet ble stiftet lag og foreninger innenfor kultur, idrett og humanitær virksomhet, ble disse mottagere av bankens gaver.
Siden 1891 har Totens Sparebank gitt mange millioner tilbake til lokalsamfunnet, og det er viktig å ivareta denne sparebanktradisjonen med å gi deler av overskuddet som gaver til allmennyttige formål.
Våre gaver skal bidra til vekst og utvikling av regionen og bidra til å utvikle regionen til et attraktivt bo- og arbeidssted.


2.    Kategorier

Banken ønsker å støtte gode tiltak som kommer allmenheten til gode. Barn og unge er en viktig del av målgruppen for bankens gavetildelinger. Disse representerer regionens fremtid. Gode vilkår for barn og unge gir gode vilkår for regionen. Det skal satses på bredde fremfor smale målgrupper, og lag fremfor enkeltutøvere.
Gavetildelinger fordeles innenfor 5 ulike kategorier:
 

2.1    Kultur

Vår region har et rikt kulturliv. Et variert og kompetent kulturliv kan være en avgjørende forutsetning for at folk trives. Et godt kulturtilbud gir næringslivet et fortrinn når det gjelder rekruttering av arbeidskraft, og kan bidra til etablering av ny næringsvirksomhet i regionen. Totens Sparebank ønsker gjennom gavetildelinger å bidra til at kulturen får gode vekstvilkår.
 

2.2    Kompetanse/utdanning

En nøkkelfaktor for å utvikle regionen er å videreutvikle satsingen på kompetanse og utdanning. Dette ønsker Totens sparebank å være med og støtte opp om. Universitet og høgskoler er viktige institusjoner i alle ledd av en næringsrettet satsing i et kunnskapssamfunn. Banken ønsker gode samarbeidsprosjekter med utdannings- og forskningsinstitusjonene i våre nedslagsfelt.
 

2.3    Idrett

Ved å gi støtte til idrettslag og klubber ønsker Totens Sparebank å prioritere breddeaktiviteter for barn og ungdom. I et lokalsamfunn er idrettslaget den viktigste sosiale arenaen for innbyggerne. Et aktivt idrettslag bidrar til trivsel og gode oppvekstforhold i lokalmiljøet.
 

2.4    Lag/foreninger/organisasjoner

Det er stort engasjement blant innbyggerne i regionen, med utallige foreninger, lag og frivillige organisasjoner. Totens Sparebank ønsker å støtte gode prosjekter, slik at flest mulig får et positivt og mangfoldig tilbud.
 

2.5    Samfunn

Et samfunn må bygges kontinuerlig. Det er viktig at næringslivet støtter opp om forskjellige aktiviteter som er av betydning for store og små lokalsamfunn i regionen. Gjennom et aktivt engasjement vil Totens Sparebank bidra til å gjøre slike prosjekter mulige. Gavemidlene skal ikke erstatte et klart offentlig ansvar, men banken ønsker å være en aktiv medspiller til vekst og utvikling i våre lokalsamfunn.


3.    GAVE VERSUS MARKEDSFØRING/SPONSING

En rekke gode formål av allmennyttig karakter som kvalifiserer til å motta gaver fra banken vil samtidig også kunne være et potensielt sponsorat. Det er bankens policy at det ene ikke skal fortrenge det andre dersom begge formål er berettiget. Med den bredde banken har på dette området vil det være umulig å unngå slik parallellitet i en del tilfeller. Det skal likevel skilles klart mellom gave- og sponsormidler. Gaver skal belastes Totens Sparebanks Gavefond, og gå av bankens overskudd. Sponsormidler er markedsføringskostnader, og skal kostnadsføres i bankens resultatregnskap.

Mange av henvendelsene banken får, kommer i form av spørsmål om sponsorstøtte. I mange tilfeller er disse søknadene i realiteten gavesøknader da motytelsene som tilbys er minimale. Banken kan i slike tilfeller vurdere å gi en gave istedenfor å tegne en sponsoravtale, forutsatt at det ikke kreves motytelser for gaven.


5.    ETIKK

Totens Sparebank sin virksomhet er avhengig av tillit fra kunder, offentlige myndigheter og samfunnet for øvrig. Tillit er ikke noe banken kan beslutte eller kreve, men bare gjøre seg fortjent til gjennom at det opptres med aktsomhet og redelighet. Det er viktig for banken å tilstrebe disse verdiene også når det gjelder gavetildelinger.

Retningslinjene for gavetildelinger er ikke utformet som en detaljert sjekkliste, men sier hvilke satsingsområder banken prioriterer, og hvilke kvaliteter gavekomiteen skal se etter i prosjektene. Utgangspunktet for ethvert gaveprosjekt er prosjektet selv og dets formål, og at dette ligger innenfor bankens policy og lovens forutsetning, samt er med på å virkeliggjøre bankens visjon.

Nedenfor følger noen punkter som banken finner særlig viktige i forbindelse med gavetildeling:
 

5.1    Åpenhet

Et viktig prinsipp for Totens Sparebank Gavefond er transparens – gjennomsiktighet. Med det menes at omverdenen skal ha mulighet til å få innsyn i bankens gavetildelinger. En praktisk konsekvens av dette er at banken skal legge ut informasjon om gavetildelinger både på intranett og i bankens digitale kanaler.

 

5.2    Interessekonflikter – habilitet/integritet

Det er avgjørende for Totens Sparebank Gavefonds virksomhet at det ikke kan reises tvil om at hver sak skal behandles og avgjøres på en upartisk måte, upåvirket av gavekomiteens medlemmer og/eller administrasjonens representanters personlige interesser. Dersom det er tvil om det foreligger forhold som kan være egnet til å svekke tilliten til hans eller hennes upartiskhet i en sak, skal dette meddeles  adm. banksjef. Eventuell inhabilitet skal vurderes både ut fra nivå for saksbehandling / innstilling og beslutning/tildeling.
 

5.3    Koblinger

Det skal ikke være koblinger mellom gave og kundeforhold, f.eks. ved at man har som betingelse at kundeforholdet flyttes til Totens Sparebank. Om mottaker på eget initiativ flytter kundeforholdet, skal ikke dette ha betydning for tildelingen. Det skal likevel kunne gis gaver til ideelle organisasjoner som har et allmennyttig formål og som er kunder i banken.
 


7.2    Disponering av lokale gavemidler

 • Vi gir gaver til formål som befinner seg geografisk i de kommunene vi er representert, Østre Toten, Vestre Toten, Gjøvik, Hamar, og Eidsvoll
 • Våre gaver går til det lille og lokale formålet, så vel som til det litt større regionale prosjektet.
 • Vi støtter prosjekter som har verdi over tid, som engasjerer mange i lokalmiljøet, som skaper aktivitet og bidrar til dugnadsånd.
 • Vi ser etter prosjekter som kan gi langvarig nytte, heller enn å støtte kortvarige arrangementer.
 • Vi ønsker at støtten skal utløse gode krefter ved å støtte tiltak som skaper aktiviteter, tilhørighet og stolthet i lokalsamfunnet.
 • Lokale gavemidler skal brukes for å styrke bankens posisjon overfor prioriterte kundesegmenter, sikre gode oppvekstvilkår for barn og unge på alle områder, samt bidra til å gjøre det attraktivt å bo og leve i lokalsamfunn der banken er representert.
 • Lokale gaver tildeles med bakgrunn i innkomne søknader, men kan også komme som et resultat av proaktivitet fra bankens side (lokal ledelse).

Det gis vanligvis ikke støtte til enkeltpersoners prosjekter, men unntak fra dette kan være dersom prosjektet er av en slik art at det skaper interesse og aktiviteter i lokalsamfunnet.

Tildelte gaver skal rapporteres årlig til styret.

 

7.2    Gavemidler skal ikke gis til

 • Formål i strid med god forretningsskikk
 • Miljøskadelige formål
 • Religiøse eller politiske formål som er omstridte
 • Prosjekter som virker diskriminerende med hensyn til etnisitet eller nasjonalitet
 • Prosjekter med uryddig økonomi eller uklar organisering
 • Oppgaver som i hovedsak tilligger det offentlige

Personvern

Data som registreres i forbindelse med gaveutdelingen vil kun benyttes i relasjon til gaveutdelingen. Informasjonen vil ikke bli brukt til videre markedsføring. Ved deltakelse i denne gaveutdelingen gis Totens Sparebank fri tillatelse til å publisere de enkelte bidragene på nett eller i trykte medier. Dette kan gjøres uten kompensasjon og uten varsel.

Totens Sparebank forbeholder seg retten til å fjerne søknader som ikke oppfyller vilkårene, er krenkende eller er av upassende karakter. Den enkelte søker er selv ansvarlig for å overholde rettigheter knyttet til bildebruk.

Lykke til!